Bierzmowanie

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystkiego,
co wam powiedziałem” (J. 14,26)

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Przygotowanie w naszej parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli oparte jest o Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z dnia 13-14.04.2018 r. (dostępne pod adresem: https://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/) <– link do strony

KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

(dla wszystkich roczników kl.7, kl.8.) :

Pragnąc przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i wszyscy kandydaci zobowiązują się do wypełnienia następujących warunków:

– W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

– Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty (najlepiej raz w miesiącu)

– Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;

– Systematycznie brać udział w Katechezie Parafialnej dla bierzmowanych;

– Uczestniczyć w comiesięcznych specjalnych Eucharystiach dla kandydatów do Bierzmowania (terminy podawane w ogłoszeniach parafialnych), natomiast w pozostałe niedziele godzina do wyboru;

– Rekolekcje Adwentowe (od III Niedzieli Adwentu)

– Szkolne Rekolekcje Wielkopostne – w czasie trwania lekcji ( od IV Niedzieli Wielkiego Postu);

– Wydarzenia Ewangelizacyjne – na bieżąco ogłaszane;

– Uczestnictwo w nabożeństwach (w październiku: Różańcowe, w grudniu: Roraty, w Wielkim Poście: Drogi Krzyżowe, W maju: Nabożeństwa Majowe).

Weryfikacje zaangażowania w przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii oraz uczestnictwa kandydatów w życiu wspólnoty parafialnej ułatwia specjalny “Indeks Kandydata do Bierzmowania” bądź “Kalendarz spotkań” rozdany kandydatom przez prowadzących przygotowanie.

WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW:

KLASY VII SP

– praktyka sakramentalna i uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej;

– udział w Katechezie parafialnej dla uczniów klas 7  (3-4 spotkania w roku – terminy podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych) oraz udział w Weekendzie Ewangelizacyjnym;

KLASY VIII SP

– odbiór w kancelarii parafialnej “Deklaracji kandydata do sakramentu bierzmowania”, a następnie osobiste złożenie go (w obecności swoich rodziców/opiekunów) na ręce Ks. Proboszcza podczas Eucharystii rozpoczynającej rok formacyjny przygotowujący bezpośrednio do przyjęcia sakramentu (październik br.);

– praktyka sakramentalna i uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej;

– osobiście złożyć deklaracje wyrażające wolę przystąpienia do sakramentu bierzmowania w naszej parafii (termin podany w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na spotkaniu organizacyjnym);

– udział w Katechezie parafialnej dla uczniów klas 8 (12 – 14 spotkań – terminy podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych, młodzież zobowiązana jest do 80% obecności) oraz udział w Weekendzie Ewangelizacyjnym na wzór rekolekcji przygotowujących do przyjęcia sakramentu;

– udział w przygotowaniu liturgicznym do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (maj – czerwiec br.);

– udział w rozmowie indywidualnej kandydatów z ks. Michałem;

Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas 8 szkoły podstawowej ochrzczeni poza parafią p.w. św. Antoniego proszeni są do końca października bieżącego roku o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do bierzmowania.

Dla kandydatów spoza naszej parafii tj. pw. św. Antoniego konieczne jest uzyskanie zgody księdza proboszcza ze swojej parafii na przystąpienie do sakramentu poza parafią aktualnego zamieszkania. Pamiętamy jednak, że każdy jest zobowiązany do przyjęcia sakramentów w swojej parafii zamieszkania.

Dla kandydatów dorosłych proponujemy indywidualną drogę przygotowanie do sakramentu bierzmowania po osobistym uzgodnieniu sposobu przygotowanie oraz terminów spotkań z Ks. Michałem (kontakt poprzez Kancelarię Parafialną).